Posts

സമവാക്യജോഡികൾ

4) നാലു വർഷം മുമ്പ്, റഹിമിന്റെ പ്രായം, രാമുവിന്റെ പ്രായത്തിന്റെ മൂന്നു മടങ്ങായിരുന്നു. രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടു മടങ്ങാകും. അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എത്രയാണ്?റഹീമിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം = x
രാമുവിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം = y4 വർഷം മുൻപ് റഹിമിന്റെ പ്രായം = x - y
4 വർഷം മുൻപ് രാമുവിന്റെ പ്രായം = y - 4
എന്നു വച്ചാൽ x - 4 = 3 ( y - 4 )
                          x - 4 = 3y - 12
                          x - 3y = 4 - 12
                          x - 3y = - 8  -----> eqn(1)2 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ റഹിമിന്റെ പ്രായം = x+2
2 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ രാമുവിന്റെ പ്രായം = y+2
എന്നു വച്ചാൽ x+2 = 2(y+2)
                         x+2 = 2y + 4
                         x - 2y = -2 + 4
                         x - 2y = 2 -------> eqn(2)eqn (1) - eqn (2) =>
                          x-3y-(x-2y) = -8-2
                          x - 3y - x + 2y = -10
                          -y = -10
                           y = 10y യുടെ വില eqn (1) ന് നൽകിയാൽ
                     => x - (3x10) = -8
                     …
Recent posts